May-Gathering

img_1348On May 6th we 12th graders had an English training with 9th grade students. At the beginning of the training we introduced ourselves and began our lesson. During it we discussed one of the most interesting and common themes. The main idea of discussion was their imaginations of their future profession and making career. During discussion we found out that some of them have already made decision while others just began thinking about their future. Students had lots of interesting ideas, goals and plans. In the second half of the training we’ve watched a short film about a man who had tried to do different work and at last could find what he liked. After watching the film we discussed the importance of making right choice and never give up!

What is more important for students to understan ideas and concept of the text or just facts ?

Facts-vs-IdeasAs an introduction I would like to say that students differ from each other and each student has special way of thinking. For example for me it can be more important to understand ideas and concepts but for others  it would be more important to learn facts. It is also very important to know what  the theme is about  for instance it would be more important for you to learn facts in history but ideas and concepts in literature.  Than you can also learn them both if you think in that situation you will probably need to know not only facts but also the main idea of the text. For example in history we usually need to know not only when the king was born or died but we also need to understand the main idea of his works that he did during his lifetime.

Читать далее

Դանիել Վարուժան

Վարուժանի կյանքըph138666491341

Վարուժանի կյանքը[խմբագրել
Դանիել Չպուգքյարյանը ծնվել է 1884 թ. Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիա նահանգի Բրգնիկ գյուղում։ Նա մեծացել է գեղեցիկ բնության մեջ, իրենց գյուղի գետեզերքներին թախծող ուռիների օրորի տակ։ Գիշերները մայրը որդուն պատմել է պանդխտության մեջ գտնվող հորից և նրա երևակայությունը բորբոքել թուրք ենիչերիների մասին արած պատմություններով։ Բնությունից ստացած երազային տպավորություններին խառնվել են կյանքի վշտերը։

Վարուժանը գրաճանաչ է դառնում գյուղի վարժարանում, իսկ 1896 թվականից ուսումը շարունակում է Պոլսում սկզբում Սագըղ Աղաջիի Մխիթարյան դպրոցում, ապա Քաղկեդոնի վարժարանում։

Պոլիսը երեխայի վրա ծանր տպավորություն է թողնում։ Նա տեսնում է սուլթան Համիդի կազմակերպած ջարդի հետքերը։ Այդ օրերի հալածյալներից էր նաև բանաստեղծի հայրը, որին հարազատները երկար ժամանակ որոնում և վերջապես գտնում են բանտում՝ շղթաների մեջ։ Տարիներ անց «Հորս բանտին մեջ» ոտանավորում Վարուժանը հիշում է՝

Читать далее

The Earth

During the last decades people have greatly changed our planet; we began using a list of earth-from-spaceunusual and harmful things which is noxious not only for us but also for our nature. Every day we think about our phones, computers, cars, food but not about our nature and planet. For example when our computer does not work we begin to worry, resent and immediately think how to remake it in order to use it again. But when we see a dry and thirsty flower or injured animal we don’t worry so much how to help them and make their lives longer. Moreover, most of us will probably pass by injured plant or animal indifferently and coldly. Such treatment I Читать далее

“Good-bye” Educational Project

GoodByeBefore attending school I dreamed of becoming a doctor and treat terminally ill patients. Later, when I was at middle school, my imagination took me another far place and the desire to become this or that profession often changed. But in the fifth and sixth grades I used to imagine me as a future foreign language teacher. Later, when I came to Educomplex I couldn’t imagine me in such difficult and capable work. Decisions, decisions which changed and got a new way….Foreign languages, translations. I realized that studying foreign languages was something more for me than just temporary occupation or hobby. So I decided to study foreign languages and to get skills in the profession of an interpreter. Over time I’ve got new knowledge, translation has become more and more interesting for me day by day. Since then I have begun doing translations of different materials, writing essays, making analytical work after reading foreign books and developing my oral speech. Today I am glad that I chose this profession and I’m really happy to “Good-bye” Educational Project

«Ցտեսություն» Ուսումնական Նախագիծ

Մինչ դպրոց հաճախելս երազում էի դառնալ բժիշկ դառնալ և բուժել անբուժելի հիվանդներին: Հետագայում, երբ արդեն սովորում էի միջին դպրոցում, երևակայությունս ինձ ուրիշ հեռուներ էր տանում, իսկ ցանկությունս որևէ մասնագետ դառնալու հաճախ փոխվոում էր: Սակայն հինգերորդ և վեցերորդ դասարաններում արդեն պատկերացնում էի ինձ որպես օտար լեզվի ուսուցչուհի: Հետագայում, երբ եկա կրթահամալիր այդ դժվարին ու շնորհալի աշխատանքում ես ինձ ոչ մի կերպ պատկերացնել չէի կարողանում: Ուրոշումներ, որոշումներ, որոնք փոխվում էի, նոր ձև ստանում ու….Օտար լեզուներ, թարգմանություններ: Հասկացա, որ օտար լեզուներ ուսումնասիրելը ինձ համար ավելին է, քան ուղղակի ժամանակավոր զբաղմունք կամ նախասիրություն: Այսպիսով որոշեցի, որ կշարունակեմ ովորել օտար լեզուներ և հմտանալ թարգմանչի մասնագիտության մեջ: Ժամանակի ընթացքում կրթահամալիրում ստացա նորանոր գիտելիքներ, օրեցօր ինձ համար թարգմանությունը դարձավ ավելի ու ավելի հետաքրքիր: Ես սկսեցի թարգմանել նյութեր, գրել էսսեներ, կատարել վերլուծական աշխատանքներ օտարալեզու գրքեր կարդալուց հետո և զարգացնել բանավոր խոսքս: Այսօր ես ուրախ եմ, որ ընտրել եմ հենց այս մասնագիտությունը և շատ ուրախ եմ հենց այդպիսի մասնագիտական ընտրություն կատարելու համար:

An amazing lesson with Vahan Teryan and Financial Literacy

Yesterday our English class have had a serial lesson at Financial Literacy with Chondra Herman. But this time everything was different. As our students were celebrating  Vahan Teryan’s birthday we decided to devote our lesson to that brilliant writer. So our students with Chondra Herman began reading Vahan Teryan’s romantic poems both in English and in Armenian. Chondra Herman could get acquainted with Teryan’s works and even songs which lyrics were written by Teryan. After reading we began listening to music and some students danced with our teacher and Chondra.  It was very nice to see how they were dancing with smiling faces and amusement. Unfortunately our lesson was coming to an end but no one wanted to finish our interesting and effective lesson. So Mrs. Silva suggested continuing our intercourse with conversation and discussion. We made a big circle round Chondra and began speaking about the life in America, how they live there, what she used to do in her country that she can’t do it here, what kind of jobs are popular there, about their salaries and also what she likes and dislikes here most and what are the differences between Armenian and American teenagers. We didn’t really notice how time  passed probably because of the warm atmosphere in the room. During our conversation we knew lots of things about each other and it also became one more opportunity to improve our English speaking skills.

Our first lesson in Financial Literacy

Today we 12th graders  had our first financial literacy lesson. At the beginning we got acquainted with our teacher, she told us about her country, her life, hobbies and profession. Then we began to tell her about us; our future plans, goals and interests. Then she gave us papers to write what we were expecting to learn during this one-month course and one of our secrets which no one knew. During the second half of the lesson she suggested  playing a game. We made a circle and a person who stood in the middle told us something that he/she liked and if someone else liked the same thing stood in he/her place and told what he/she liked. During the game we found out she liked dancing so we began to teach her an Armenian traditional dance. Soon our nice lesson was over. We are looking forward to seeing her again in the next English lesson.

2015-2016 ուստարի 2րդ կիսամյակ

Ոսումնական նախագիծ  «Վահան Տերյան»

Կարդում ենք Տերյան

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՂՋԿԱՆ

Լույսն էր մեռնում, օրը մթնում.
Մութը տնից տուն էր մտնում.
Ես տեսա քեզ իմ ճամփի մոտ,
Իմ մտերի՛մ, իմ անծանո՛թ։
Աղբյուրն անուշ հեքիաթի պես
Իր լույս երգով ժպտում էր մեզ.
Դու մոտեցար մեղմ, համրաքայլ,
Որպես քնքուշ իրիկվա փայլ։
Անակնկալ բախտի նըման,
Հայտնվեցիր պայծառ-անձայն.
Անջատվեցինք համր ու հանդարտ,
Կյանքի ճամփին մի ակնթա՜րթ…
1903
 ԵՐԳ

Կուրծքը հեւ առած, հավքից թեւ առած,— ե՞րբ կըգա նա.
Իմ սրտում սառած այս աշունը թաց — ե՞րբ կըգնա նա։
Իմ թախծոտ հոգին, ցավըս անմեկին կամոքե՞ նա,
Իմ հիվանդ կրծքին, իմ արնոտ վերքին կըմոտենա՞…
Իմ թախծոտ հոգին, ցավըս անմեկին կամոքե՞ նա,
Որ սիրտս ցաված, հոգիս բեզարած հանգստանա։

«Վահան Տերյան» նախագծի ամփոփում, արդյունքներ

Վահան Տերյան կենսագրություն

Վահան Տերյան բանաստեղծություններ

հայտնի բանաստեղծները Տերյանի մասին

https://avetisyansusanna.wordpress.com/2016/01/29/%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/

 

Վահան Տերյան

-1Կենսագրություն 

Կենսագրություն
Ծնվել է Ախալքալաքի Գանձա գյուղում՝ հոգևորականի ընտանիքում։ 1897 թվականին Տերյանը մեկնում է Թիֆլիս, ուր սովորում էին այդ ժամանակ իր ավագ եղբայրները։ Եղբայրների մոտ ապագա բանաստեղծը սովորում է ռուսերեն ու պատրաստվում ընդունվելու Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան։ 1899 թվականին Տերյանը ընդունվում է Լազարյան ճեմարան, ուր ծանոթանում է Ալեքսանդր Մյասնիկյանի, Պողոս Մակինցյանի, Ցոլակ Խանզադյանի և այլ՝ ապագայում հայտնի դարձած անձնավորությունների հետ։ Ավարտում է Լազարյան ճեմարանը 1906 թվականին, այնուհետև ընդունվում Մոսկվայի համալսարան, որից կարճ ժամանակ հետո ձերբակալվում է հեղափոխական գործունեության համար ու նետվում Մոսկվայի Բուտիրկա բանտը։

Читать далее